Aansprakelijkheden/eigendommen

Dit zijn de geldende reglementen met betrekking tot aansprakelijkheid en  eigendommen.

Rijders zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigendommen in de kleedkamers en langs de baan. De Baanvereniging Hoorn (BVH) aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. De kosten van moedwillige vernielingen en schade, die door rijders wordt aangebracht aan eigendommen van de Baanverenging Hoorn of van Optisport zullen op de betreffende rijder worden verhaald. In kwesties waarin door dit reglement niet is voorzien beslist de Baanvereniging Hoorn.

De accommodatie wordt gepacht door Optisport. Wedstrijdschaatsers, begeleiders, ouders en belangstellenden zijn bij deze gelegenheden op de baan te gast. Dat wil zeggen: gebruik de accommodatie met zorg en aandacht. Maak er geen vuilnisbelt van, mede in het belang van de gebruikers na u! Voor sommige gedeelten van de accommodatie geldt een toegangsverbod. Zo is het voor iedereen verboden zich in de machinekamer of in de nabijgelegen onderhoudsruimten te begeven. Op overtreding volgt verwijdering van de baan. De geluidsinstallatie dient ertoe om de rijders, coaches en publiek te informeren over het wedstrijd/trainings gebeuren. Het gebruik is echter aan voorschriften gebonden. Zo is bijvoorbeeld het gebruik volgens een verordening toegestaan. (overleg hierover met Optisport). De geluidssterkte kan met de bedrijfsassistent worden afgestemd.