Logo Schaatsen

Jury en Diploma

Functie
(aantal minimaal benodigd bij een wedstrijd)
Diploma
Scheidsrechter (1) Baanscheidsrechter
Starter (1)
aangesteld door de baancommissie
Starterscursus
Vantage timer (1), Vantage manager (1) Jury 1 + cursus vanuit Systeembeheer
Klokkers (3) voor iedere afzonderlijke rit Bij voorkeur Jury 1
Rondebord (1), Hulpstart (1), Speaker (1) Geen diploma vereist
Bochtencommissaris (2) als lijnrechter Jury 1
Logo Schaatsen

Reglement categoriewedstrijden

 1. Alle categoriewedstrijden zijn zichtbaar via Schaatsen.nl, zodat  iedereen zijn eigen planning voor het seizoen kan maken.
 2. De wedstrijden worden opengezet voor aanmelding 3 weken voor aanvang wedstrijd.
 3. Aanmelden voor de wedstrijd is mogelijk tot en met de maandag voorafgaande aan de wedstrijd via inschrijven.schaatsen.nl.
 4. Iedereen dient zich zelf aan te melden (zie punt 3)  voor een wedstrijd. Via het zelf opgegeven email adres ontvang je de bevestiging van je aanmelding.
 5. Aanmeldingen op de wedstrijddag in de jury kamer is NIET mogelijk. Via inschrijven.schaatsen.nl kun jezelf controleren of je deel neemt aan de wedstrijd.
 6. Afmelden voor een wedstrijd, waarvoor je jezelf heb opgegeven, kan via inschrijven.schaatsen.nl tot en met de maandag voorafgaande aan de wedstrijd.
 7. Afmelden voor een wedstrijd na maandag (zie punt 6) kan alleen via een email naar de organiserende vereniging. NIET via het wedstrijdsecretariaat van je eigen vereniging als deze de wedstrijd NIET organiseert.
 8. Afmeldingen tot 12.00 uur op de wedstrijddag worden verwerkt in de startlijst. Na 12.00 uur afmelden, betekent een streep door je naam en de tegenstander rijdt alleen.
 9. Tijdslimieten voor de wedstrijden zijn:

  Pupillen:
  - 100 meter geen tijdslimiet;
  - 300 meter geen tijdslimiet;
  - 500 meter als je de 300 meter sneller heb gereden dan 38 seconden;
  - 700 meter als je de 500 meter sneller heb gereden dan 60 seconden;
  - 1.000 meter alleen voor pupillen A als je de 500 meter sneller heb gereden dan 57 sec. (meisjes), 55 sec. (jongens). Bij hoge uitzondering geldt deze regel eventueel ook voor pupillen B.

  Junioren / senioren: 
  Voor junioren en ouder gelden geen tijdslimieten, tenzij limieten worden vermeld bij de informatie.


Logo Schaatsen

Wedstrijd of Baanrecord geldig of niet?

De systeembeheerder ontvangt voorafgaand aan een clubwedstrijd een jurylijst met de aanwezige juryleden via zijn mailadres. Indien de jury niet over de benodigde diploma's beschikt, kunnen geen baanrecord erkend worden.
Juryleden die in opleiding zijn voor jury I worden, daar waar het gaat om chef tijd, gezien als zijnde in bezit van Jury I.
Voor de klokkers willen we het, omwille van de organisatie, niet verplicht stellen maar raden het wel aan!
ET- en Vantage bedieners zullen vanuit systeembeheer te horen krijgen wanneer ze over voldoende kennis en vooral ervaring beschikken om alleen te werk te gaan.
Vanaf dat moment worden voor hen ook de baanrecords geaccepteerd.

Na afloop van de wedstrijd dient de wedstrijd vanuit Vantage geëxporteerd te worden en zondagavond voor 23:30 uur worden verzonden aan jurykader@schaatsenhoorn.nl of thuis in de cloud te worden gezet.

Tevens moet een juist ingevulde juryprotocol en de getekende uitslagen (met info zoals PB en TRC) samen met ET-schrijflijsten en de klokkers-lijsten in de bak naast de computer te worden gedaan.

De lijsten van de handklokkers dienen te zijn voorzien van naam op ieder afzonderlijk blaadje.

ET tijden moeten gecontroleerd kunnen worden aan de hand van voldoende handtijden daarvoor moeten er 3 betrouwbare handtijden zijn per afzonderlijke rijder per rit.

Het is niet zo dat er, als er niet aan bovenstaande voldaan wordt, er geen wedstrijden georganiseerd kunnen of mogen worden. Men dient zich alleen te realiseren dat er in die gevallen geen baanrecords erkend worden en dat de uitslag niet zonder meer bijgeschreven wordt in Vantage. Er zal in die gevallen eerst overleg gevoerd worden met de betreffende club(s) of scheidsrechter.

Logo Schaatsen

Buitenlandse wedstrijden

Als een wedstrijd volgens de Internationale reglementen wordt verreden (met o.a. Electronische Tijdwaarneming, gediplomeerd scheidsrechter en starter en jury) en een officieel wedstrijdprotocol, getekend door de scheidsrechter, wordt opgestuurd naar: KNSB bondsbureau T.a.v. Buitenlandse wedstrijden Postbus 11084; 3505 BB Utrecht dan zullen de gereden tijden van de Nederlandse deelnemers met licentie, worden opgenomen in Vantage. Ook is het mogelijk een digitale officiële uitslagenlijst van de baan te mailen naar buitenlandsewedstrijden@knsb.nl.

Bovenstaande geldt ook voor Nederlandse wedstrijden die in het buitenland worden georganiseerd (o.a. de zogenaamde trainingskampwedstrijden). Protocols moeten voor afloop van het seizoen worden ingezonden (1 juli t/m 30 juni). De meldingsplicht voor het deelnemen aan buitenlandse wedstrijden is komen te vervallen.

Logo Schaatsen

Binnenlandse wedstrijden

 1. Wedstrijden die voorkomen op de nationale, gewestelijke of baanwedstrijdkalender, worden rechtstreeks door de systeembeheerder van de desbetreffende baan verwerkt.
 2. Clubwedstrijden of andere wedstrijden die niet op bovengenoemde kalenders voorkomen moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden die gesteld worden in het onderstaand stuk genaamd: doorschrijven gastwedstrijden punt 5.
 3. Alleen van wedstrijden waarbij E.T. is gebruikt, zullen de tijden worden opgenomen in Vantage.
 4. Indien er een storing optreedt in het Electronisch tijdopnemingsysteem, zal er volgens de daartoe geldende regels worden gehandeld (handtijd in honderdsten + 0.20 ).
  Zie hiervoor artikel 251 van het internationaal reglement hardrijden langebaan.
Logo Schaatsen

Doorschrijven gastwedstrijden naar het Vantage-systeem

 1. Clubwedstrijden die elders worden verreden (bv. in Heerenveen) kunnen alleen worden verwerkt bij de baan waar de organiserende club onder valt.
 2. Voor wedstrijden waar meerdere verenigingen aan deelnemen is uiteindelijk één vereniging verantwoordelijk voor de juiste afwikkeling van de wedstrijd.
 3. De wedstrijd moet vooraf zijn aangemeld bij het gewest en/of de systeembeheerder van de baan waar de organiserende club zijn domicilie heeft. Het aanmeldingstraject kan per gewest verschillen. Informatie kunt u opvragen bij uw baansysteembeheerder.
 4. De verwerking vindt plaats op het Bondsbureau.
 5. Starter en scheidsrechter moeten tenminste certificaat C bezitten. Er moet E.T. zijn gebruikt. Verder moet men na de wedstrijd het volgende kunnen overleggen: wedstrijdprotocol; jurylijst; een handgeschreven ET-lijst en 6 keer tijdlijsten van handtijdjury.